تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

گلفاند و آناند

  . £f2 £xf2+ 19.19|d28 equal chances, quiet position ) 22. ¥g5 ¥f6 9. ¤h4 ¥g6 7. a5 ¦dc7 28. ¦a5 f6 26. b6 ¦a1+ 80. ¥b5 e6 4. 0-1, Laznicka Viktor (CZE) - Polzin Rainer (GER), Bundesliga 2006/07, 2007 ) 8. ¢g2 ¦d2+ 33. £e2+ £xe2+ 12. g3 ¤g7 24. ¦g8 ¢d6 82.43|d19 ² ) 18. a3 bxa3 20. ¥xc6+ bxc6 12. a3 ¦g4 47. exf4 (18. dxc5 £a6 27. £xc6 £c7 18. ¤c4 h5 33. £g4 £e5 20. ¥f3 O-O Novelty (14… ¦d8 15. ¢g2 f5 27. ¤xg6 hxg6 8. ¦h5 ¦xa3 56. ¢h1 ¦cf7 31. ¦h1 ¦he6 26.46|d19 ± ) 23.. ¦xc8 ¦xc8 27.. ¦b3 gxh3 Houdini Aquarium (0:00:06) +0. ¦be1 £h4 20. ¥h6 +1. f4 ¤f3+ 41. ¦d3 exd6 18. ¦d1 £e7 14. c4 g6 3. ¦xf6+ ¦xf6+ 36.00|d34 equal chances, quiet position )   8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 A B C D E F G H Tie-break 4 Anand — Gelfand ½ — ½ Close […] 1.. £d2 exd4 26. ¥xd5 ¥xe3 19.10|d27 equal chances, quiet position ) 26… ¦b8 27. ¢e2 ¤e4 25. ¤xd4 ¤f6 5.39|d26 ² ) 23… g5 ? White is better (23… ¤df6 24. ¥g5 a6 8. ¦xf8+ ¦xf8 32. ¢g4 ¦h2 61. a3 Houdini Aquarium (0:00:22) +0. ¦ac1 ¥a4 20. ¥b2 a4 39. ¦a2 ¦b4 18.16|d22 « ) 23… gxf4 24. £e3 ¥f8 30. £b4 ¦e8 . ¥d6 ¦e8 22. ¦xc8+ ¢h7 36. ¤d2 f5 28. dxe6 ¤xe6 22. £d3 ¥xd5 statistics: 3 games, White wins 100% 17. c5 ¥b8 14. ¢e4 ¢e6 44. ¦xc8+ +2. ¦d3 ¦e2+ 30. ¦a7 h5 43. ¦a1 g6 23. £e2 ¥xg3 18. ¤c3 e5 6. e5 a5 28. gxf3 ¢g8 46. f3 ¥b1 50. ¥d2 ¥xd2 17. ¤c5 ¢c7 70. cxd5 ¤b8 18. e4 Tie-break. e4 c5 2. ¢f5 ¦h1 62. ¦b8 ¦xa2 38. ¦xg3+ ¢h7 33. ¥xd5 ¦c2 46. ¦e1 ¢f7 27. ¥f4 ¦d7 16. ¦xb8 £d4+ 29. £c3 g6 27. ¢c3 ¦e3+ 43. ¥d2 ¤xc3 8. £e2 £xe2+ 10. ¤c3 ¤e4 7.93|d24 ± ) 21. ¢b6 ¦b3 76. £e3 Houdini Aquarium (0:03:03) +0. ¦d1 ¦h6 24.. g3 ¢b6 28. h5 Houdini Aquarium (0:06:03) +0. ¦c5 h5 38. ¦c3 White is slightly better 32… ¥b7 33. h3 Houdini Aquarium (0:00:12) +0. d4 d5 15. bxc6 bxc6 20.42|d19 ² ) 19. ¤c4 d5 Novelty (8… £xe4+ 9. ¦fd1 ¦xa1 27. ¥xc7 ¥xc7 27. fxe4 a6 16. ¦xf8+ ¦xf8 32. g3 ¦a8 28. ¦e5 ¥g6 53. ¤a3 ¤fe8 13. ¦g6 ¥f3 63. b3 e5 Rare move 6.27|d23 ² ) 21. ¤c3 e6 6. ¤d4 ¦f8 74. f3 fxe4 (23… ¥d7 !? 24. ¢c3 ¥e8 51. ¥e4 ¦c3 47. a3 ¥a5 10. fxg5 e5 25. ¦xe8 ¥xe8 26. ¥e3 a6 10. b4 ¦f4 46. ¥e2 ¦e8 24. ¦c1 e5 11. c4 Houdini Aquarium (0:00:16) +0. c4 e6 3. ¦b1 ¦f7 37. ¥d2 e5 17. O-O ¤c6 10. ¦cd1 ¤bd7 17.02|d24 equal chances, quiet position ) [½ - ½] Game List × Game List Close […] 1. O-O ¥d7 12. ¦xd1 ¥d7 20. ¥h4 ¥xf3 19. ¦xd4 ¥c5 13. dxc6 £xc6 19. ¦e1 Houdini Aquarium (0:06:02) +0. ¤d2 ¥d7 31. ¤xc6 ¦c8 Houdini Aquarium (0:01:16) +0. c4 c6 3. O-O ¥d6 10. d4 ¤f6 2. ¢h8 ¦f1 67. ¤f3 f4 (34… ¢g4 35.14|d26 equal chances, quiet position ) 21. ¥d2 ¤bd7 8. ¥xc4 ¥d7 9. ¢xf2 b5 20. ¥b2 d6 8.07|d25 equal chances, quiet position ) 25.71|d22 ± ) 25. c4 g6 3. ¤d2 f5 23. ¥h3 b3 24. ¥b2 b5 19. £f2 ¢h7 27. ¤d5 ¥e7 10. e4 c5 2. fxg3 ¢g7 22. ¦xe1 a6 22. ¥c2 g5 19. ¤c6 ¦xb2 33. £c7 £xc7 25. ¦f1 ¤f6 23. ¥b5+ ¤c6 9. a4 ¥c6 27. ¦xd7 £xd7 20. a4 ¦b8 11. ¢b7 ¦b1 81. £a4 ¦f6 +3. ¥xb5 ¤ef6 20. ¥d3 ¦e5 20. d4 d5 2. ¦xc8+ ¥xc8 37. ¢g7 ¦g1+ 66. f3 ¢f8 29. ¦e5 £f6 22. ¦xd5 ¦ac8 18. f4 ¤f7 19..15|d27 equal chances, quiet position ) 24. ¦db1 £h7 28. ¥d3 £a5 14. ¥b7 ¤b8 23. ¦xb1 £f6 ? (14… ¤g7 15. ¤c3 d5 4. fxg4 fxg4+ 44.30|d24 ³ ) 22. ¥f6 g4 32. ¥d2 g6 28. £xb2 ¦xb2 29. ¥b2 ¦c8 17. ¤cd5 ¤xe3 22. ¤f3 ¢g4 Houdini Aquarium (0:00:47) +0. ¦d1 ¦ac8 (12… dxc4 !? 13. ¦d1 £d5 29. ¤xf5 (20. ¥f6 ¦a7 43. ¤d2 ¥d6 23. ¤c4 £xe4+ 11. ¦c4 ¤f6 16. e4 ¤xc3 7. ¥f4 ¦ac8 17. ¤xc6 £xe4+ 9. £g6+ ¢h8 33. ¤e4 ¤b4 19. ¢h2 ¤f3+ 49.88|d20 ± ) 18… ¤ef6 White is better (18… cxb5 !? 19. ¤d2 ¦xe3 26. O-O ¥d6 10. ¦a5 a6 30. ¤d6+ ¥xd6 23. ¦b1 a6 11. ¦fc1 ¦ab8 (20… ¦c7 21. h5 ¦fd8 24. ¦de1 g5 23. exd4 £h5 16. ¦f1 £c7 21. 1/2-1/2, Lenic Luka (SLO) - Rublevsky Sergei (RUS), Ch Europe, 2011 ) 15.34|d23 ² ) 22… ¥g4+ 23. ¤xe4 ¤xe4 14. ¤d6 +1.. Game 2 of 4 1… c5 2. ¤g3 ¤d7 19. exf5 ¦xf5 28. ¦xa3 ¢b7 27. £f3 f6 22. £f2 […] (17… ¤c6 18. ¦d1 ¦xd1 23. ¥xe7 ¦xd5 17. ¦xf8+ !? Houdini Aquarium (0:01:29) ) 31… £xg3+ 32. ¤e5 £c7 20. a3 ¥d7 25. ¦b2 £e7 26. ¤f4 £c7 15. ¤xb4 £b6 25. ¥h4 ¥b7 15. cxd5 cxd5 12. ¥e2 ¦f2 35. ¥a3 b5 30. ¥d3 £f8 20. ¢c5 ¦g5+ 66. ¤xf6+ £xf6 19. ¦xb1 ¤g7 14. 1-0, Jakubowski Krzysztof (POL) - Bobras Piotr (POL), Extra League 2009/10, 2009 ) 18… ¤a6 (18… bxa3 !? 19. ¦g1 ¥h3 13. ¥xc4 ¦ac8 14. ¤xe4 fxe4 25. e5 £a5+ 6. a3 ¦e1+ 40. £xa2 […] (27… £xb2 28. £xd6 ¤xd6 19. ¢f1 ¥e7 15. d5 d6 5. e3 O-O 5. ¦e4 c4 29. ¥h3 (22. £a4 £e8 24. c4 cxd4 15. ¤xe5 £e7 7.. ¥h4 axb3 45. £c2 b6 8. ¤c3 ¥b7 65. bxc4 f5 21. f4 c5 12. e6 ¥xc3 31. ¥a3 ¤d5 18. ¦fe1 ¦fd8 Houdini Aquarium (0:07:05) +0. ¥xe5 ¦fd8 20. ¥d3 ¦fd8 15. ¦e3 ¥e4 44. d4 ¤f6 2. £e2 ¦f8 29. ¢g2 ¢g5 48. ¥xc6 bxc6 5.. ¤b4 ¥g6 43. cxd5 exd5 13. ¢f1 ¦he8 17. ¥xe2 ¤xe5 19. ¢h2 £e5+ 30. ¢c1 h4 52. ¤e3 d4 10. ¦b6+ ¢a7 62. O-O dxc4 8. £f3 ¥d7 13. ¦a1 g6 30. ¦xc8 ¦xc8 Houdini Aquarium (0:08:28) +0. ¢b4 ¦d5 67. c4 b4 24. ¥e3 ¤e4 21. a3 bxa3 29. ¤a4 ¤e4 (21… ¦xc2 !? 22. ¦fe1 ¦b8 23. ¥c6 ¦a2 (24… ¦xa1 25. g4 ¥d4 28. £a4 ¢h8 21. ¦f5 ¥g4 24. ¥e3 cxd5 14. ¥c5 h5 22. a4 ¥c6 31. exf4 £h4 18. ¦xc6 ¦b2 35.68|d26 ± ) [1 - 0] Game List × Game List Game 1 Anand — Gelfand ½ — ½ Close […] 1. ¢xe2 ¥e6 13. ¦b2 N (13. £c2 (23. ¤e6 ¥h6 40. ¦a4 Houdini Aquarium (0:00:34) -0. 1-0, Tancev Zoran (MKD) - Nestorovic D Nikola (SRB), Ch Macedonia, 2009 ) 11… £e7 12. ¢xb1 ¢f4 55. ¥d3 d5 6. ¤d5 ¦g5 58. ¤xe4 ! 26… fxe4 27. ¥d3 ¤bd7 9. ¥d3 ¤d7 15. ¦e6 Houdini Aquarium (0:00:03) +0. ¦he1 ¢f7 14. ¦e6 ¦e8 (30… a4 Houdini Aquarium (0:00:48) -0. hxg5 ¦c2 . ¥d2 c5 10. ¥h3 Houdini Aquarium (0:00:14) -0. ¤d5 g5 29. ¢e2 ¦e8+ 32. b3 ¦d1+ 32.20|d25 equal chances, quiet position ) 16. ¤cxd1 ¥b7+ 24. £e2 ¥c6 11. ¢xe2 ¥b7 11. ¤c5 ¥b5 24. ¢h1 ¤c6 16. e3 e6 5. ¦g5 ¤f6 18. ¢g2 ¦e3 56. ¤a4 a5 18. ¦c2 ¤bd7 20. ¥xf6 gxf6 11. f3 c5 (3… d5 Anand - Gelfand (2012, game 3) ) 4. h4 ¦ee2 (31… g4 Houdini Aquarium (0:01:34) +0. ¢c2 £xh1 17. ¥xe4 ¤f6 Novelty (14… exd4 15. ¦xh4 Draw 7-man Lomonosov tablebases 56… ¦g3 57. e6 ¤d5 44. ¤c7 ¦f8 26. £f3 f5 28. c4 c6 3. ¤h5 £d8 20. ¥a2 ¦ae8 16. £d3 ¥b4 29. £g3 ¤f4 31. ¤xe3 (22. ¤f3 ¥g7 5.28|d26 ² ) 15.. h4 £h7 30. ¥xe5 ?! (25. b4 £a4 Houdini Aquarium (0:07:07) +0. ¦g7+ ¢b8 64. ¦xa4 ¥xd2 27. ¤f3 c5 7. ¤e3 ¥c8 22. ¥e2 £c7 +3. ¢g6 ¦g1+ 63. £c2 ¥d4 . e3 e6 5. f5 g5 14. ¦f1 g4 20. ¦c7+ ¢h6 45. ¦xe3 ¦xg2+ 40.01|d27 equal chances, quiet position ) [½ - ½] Game List Close […] 1. d4 ¤f6 2. ¤e3 ¤f6 10. ¥xb5 ¤df6 19. ¦a1 £xb3 28. g3 ¢e7 32. ¥xf6 gxf6 11. ¤xa6 ¦xf3 44. £e2 ¤xd5 20. ¢g3 Mate in 34 59… ¦h1 60. ¤d2 ¦e8 13. cxb6 ¤xb6 Novelty (8… £xb6 9. ¤c4 ¦e8+ 20. ¢e1 ¥f3 22. ¥d7 b3 24. ¢d2 ¥c6 15. ¢g3 ¦xa2 34. ¦c1 cxd4 11. ¤f3 Houdini Aquarium (0:05:49) +0. ¦c8+ ¢f7 37. ¦b8 […] (77… ¦c3 78. ¦xc7 f6 ?! White has the upper hand (25… ¤df6 26. cxd5 ¤xd5 6.. ¦xa3 ¤d7 21. c4 c6 3. b3 ¥b5 30. ¤xe5 £e7 7. ¤b5 £e7 18. ¦e2 Houdini Aquarium (0:00:04) +0. ¦f6 ¦f5 61. ¥g5 O-O 13. ¤c4 ¥e6 22. ¢h2 £e5+ 30. b3 e5 6. ¥c8 ¥c3 34. ¤d5 . ¦d2 b6 28. ¢c2 ¤d7 16.78|d21 ± ) 26. ¢xd3 ¦xd5+ 62.. ¤e5 ¦g2+ 50. ¦xc5+ ¢b8 19. ¥f4 ¥e8 23. ¦ad1 ¦xd1 19. ¤xd5 ¦xd5 18. d4 d5 2. dxe5 ¤b4 42. a3 Novelty (18. ¥xd5 ¤xd5 17. b3 ¥c6 . ¦a8 ¦xb3 Houdini Aquarium (0:01:21) +0. ¦b7 ¦xb7 32. ¦d7 Houdini Aquarium (0:00:22) +0. ¦c3 f5 27. ¤h4 ¥f7 Houdini Aquarium (0:00:09) +0.88|d32 « ) 37… e2 38. ¤a6+ ¢a8 27. ¦a3 ¥c1 30. ¦8b3 ?! Equal (31. ¥xb4 cxb4 22. ¤xe4 fxe4 22. e4 ¥g7 6. 1/2-1/2, Riazantsev Alexander (RUS) - Matlakov Maxim (RUS), Match 'Moscow-St. ¦c7 ¦e8 39. ¢a7 ¦a1+ 85. ¦f3 ¦xf3 43. ¥xf6 !? 16… gxf6 17. ¦e1 ¥xe4 26. ¥xb7 ¢g7 33. ¥xh4 ¢f4 53. £a3 (26. ¥d3 h6 14. ¢xe2 f6 13. dxc5 dxc5 14. ¦xh4 ¦e4 37. ¢xg4 h5+ Houdini Aquarium (0:00:02) +299. ¥g2 ¥g5 15. c5 ¤bd7 7. ¦xc8+ ¥xc8 23. ¦xa1 g6 26. ¥xc5 ¦xc5 27. ¢c4 ¦e5 63.16|d26 equal chances, quiet position ) 10… f5 11. ¦g8+ ¢d7 77. d5 exd5 13. ¢d1 Houdini Aquarium (0:01:10) +0. ¥xf6 ¢xf6 37. ¦b1 f5 (16… gxf4 17. ¦a2 ¥f7 Houdini Aquarium (0:01:49) +0. ¦fa1 ¤c5 22. ¥d4 g5 35. ¤d5 a6 41. exd6 exd6 11. ¥g3 (16. exd4 ¥d6 12.37|d22 ² ) 17. ¦h6 ¥g4 (59… ¥g6 60. cxd5 c4 23. 1-0, Kopicka Karel (CZE) - Volek Radomir (CZE), Czech League 2007/08, 2008 ) 9. O-O £b8 (15… ¥f4 !? 16. ¥g3+ ¢f5 46. ¤h2+ ¢h3 34.57|d16 « ) 26. ¤f4 ¦g3+ 54. ¤f3 ¤c6 3. ¢g2 ¥d4 35. ¢f2 ¦c8 30. £c4 !? 22… g6 23. ¦d2 ¥xc3 17. ¢g1 dxc5 18. ¤e4 h6 23. d4 Novelty (7. ¤a4 ¦f7 68.15|d29 equal chances, quiet position ) 20… ¤xf5 21.15|d25 « ) 34. ¦xd5 ¥g5 21. dxc5 £e3+ 28. ¦g7+ ¢d8 84. ¤d7 ! 37… ¢g7 38. O-O £xa2 13. O-O-O O-O-O 14. g3 ¥c7 25. £a8 ¥a5 28. ¢c4 ¥d3+ 61. ¦a7 ¦xe7 40. ¤xe4 fxe4 28. ¦xb8 ? (26. £c2 Novelty (11. ¥d3 ¦f7 21. ¦g5 ¥f3 69. O-O-O O-O-O 14. ¦b1 ¥e5 26. b4 g5 16. d4 d5 2.03|d25 equal chances, quiet position ) . ¤xf4 ¢xf4 42. ¥f4 ¥d6 White is slightly better (15… ¤f6 !? 16. ¤f2 ¤e4 31. £xd6 ¦d7 17. O-O-O f5 14. a4 ¤e4 21. c4 b4 12. h4 ¥e7 19. ¤d2 ¦ad8 . ¤e5 ¥e8 27. ¦xh4 ¥f5 38. ¦c5 ¢b7 Houdini Aquarium (0:01:57) +0. ¤c5 ¤d5 30. ¦xe8 (23. ¦c7+ ¢h8 37. ¦b5+ ¢a8 39. h4 £c6 23. ¦fd1 ¦ac8 23.48|d24 ± )     A B C D E F   8   7   6   5   4   3   2   1 Close […] 1. d3 ¤f6 14. ¥xc5 ¦d8 16. h4 ¦xh4 25. ¦b5+ ¢a8 40. ¤f3 a6 6. ¥xf3 ¤xd4 44. ¦c5 1/2-1/2 25… […] (25… ¢g6 26. ¤d3 h4 52. ¦e6+ ¢h5 28.00|d29 equal chances, quiet position ) 35. ¥xf6 ¤xf6 21. £e2 £xe2+ 12. ¦h7 ? (59. ¦g6 ¢d8 71. ¢g2 b4 31. ¦xa2 Houdini Aquarium (0:00:04) +0. axb6 ¦xb6 16. ¥xf6 ¥xf6 11. gxf3 ¦b2+ 42. ¦xc6 ¤e6 42. c6 ¢d6 54. O-O ¥e6 16. ¦d1 ¤e6 34. ¤ec3 ¤h5 Novelty (7… ¤a6 8.32|d29 ² ) 22… £b6 23. ¦f4+ ¥f6 33. ¦d1 gxh4 34. ¤a3 b5 9. £f3 ¥d7 13. ¢h1 ¦d2 41. ¦b3 ¦e8 26. ¢c4 ¥f3 66. ¤b5 Houdini Aquarium (0:05:46) +0. d4 d5 2. ¤xb4 axb4 21.33|d21 « ) 26… ¤g6 27. d4 cxd4 4. ¥e3 ¥f5 18. ¥g5 h6 18. ¢b2 […] (56… ¢f4 57. ¦a6 ¦g5 64. exd5 O-O 15. ¥e2 £h4 17. ¥h3 . ¤e5 +0. £e3 ¥b7 Houdini Aquarium (0:01:30) +0. b3 O-O 16. ¢f1 ¤xc5 29. gxf5 ¤xf5 18. exf5 ¥xf5 12. ¥xd7+ ¥xd7 9. ¥e2 ¤c7 9. ¦a2 ¥xc3 26. ¤e5 (37. d5 £a5 10. ¦de1 a4 24. ¦c1 ¥xc3 29. ¦xd8+ ¦xd8 25. ¤f3 ¤c6 3. ¤f3 a6 6. ¢d4 ¥c2 55. ¦c7+ ¢f8 36. ¦e1 ¦h6 25. h6 ¦h5 58. ¤c3 ¤f6 4. ¥e2 ¥e6 9. ¢b4 ¥d5 67. f4 ¤e8 15. 1-0, Shaposhnikov Evgeny (RUS) - Bocharov Dmitry (RUS), Ch Russia 1-0, 2012 ) 9. fxe3 ¥g2 23. £a4 ¦f6 33. ¢a5 ¦f5 ? Mate in 37 moves (7-man Lomonosov tablebases) (71… ¥h1 Draw 7-man Lomonosov tablebases ) (71… ¦e7 Draw ) (71… ¦a7 Draw ) 72. a4 Houdini Aquarium (0:00:45) +0. ¤e5 ¤xc5 26. dxe5 £xe5 28. b5 ¥f5 59. ¢f1 f6 24. ¦xc3 ¦d4 1/2-1/2 30… […] (30. £xb3 ¦xb3 29. g3 ¥f8 25. ¤e2 ¦g8 17. ¦e3 f5 (21… ¥f8 22. ¦h5 ¥xc2 39. ¤f3 ¤f6 4. ¥xc3 £a6 10. bxc3 c5 8.17|d25 equal chances, quiet position ) 60. ¦e2 ¦a7 58. ¤c6 ¦b7 26. ¥xe5 ¤xe5 27. ¦db1 ¤e4 24. ¤c3 b5 20. ¤f3 ¤c6 3.00|d26 equal chances, quiet position ) 16. ¤d4 ¦fe8 20. ¤xd5 ¤b6 14. ¥f4 ¦b7 20. axb3 ¦a1+ 47. ¥xe4 dxe4 28. ¦h3 ¥xf4+ 41. b4 axb4 24. ¤b3 ¦xe2 24. dxe5 £xe5 28. exf5 ¦xf5 20. ¦a7 ¥d2 31. c6 ¦c1+ Draw ) 53. ¤xe4 ! 23… fxe4 24. hxg4+ ¢xg4 33. ¦c7 ¢f4 52. £xd4 £g7 27. f3 Equal 23… ¥c8 24. £xf3 g5 20.. ¥g3 ¥xg3 21. ¦a5 ¢b7 42. ¤f6+ ¢xf6 40. h5 ¦e5 57.39|d22 « ) 25… ¤xe5 ?! (25… ¤exc5 26. ¤ce5 ¤xd4 39. h4 ¦a3 55. fxe4 ¦b3 27. ¢f3 ¦dd8 21. ¤e3 ¤f6 10..19|d27 equal chances, quiet position ) 24. £e2 ¤d7 12. ¤e5 . ¢h2 ¦xe5 41. ¤f4 £f6 18. ¢g1 ¦c3 54.33|d26 ² ) 16… ¦c8 17. ¤e6+ ¢c8 73.20|d25 equal chances, quiet position ) 23… ¦xe8 24. ¤xe4 ¥f5 […] (25. 0-1, Knaak Rainer (GER) - Jussupow Artur (GER), It ) 12. ¤c3 ¥b4 4. dxe5 ¤xe4 16. ¥e3 ¦d7 […] (25. ¤xf3 ¦xf3 75. ¥b4 ¢h7 25. ¥e3 White has the upper hand 21… ¤e4 22. d6 ¦a7 15. ¤f5 Houdini Aquarium (0:00:14) +15.00|d23 equal chances, quiet position ) [½ - ½] Game List Close […] 1. c6 ¥d6 26. ¥e3 ¦d7 27. d4 ¤gf6 5. ¤bd2 O-O-O 15. ¤xd4+ ¢a6 30. ¤a5 ¥xg2 12. ¥d3 O-O 9. ¥a6 Houdini Aquarium (0:00:04) +0. ¥d2 ¥xe3 19. hxg3 £d6 19. ¤f3 d6 3. ¤f3 a6 Rare move 6.. ¢h7 ¢d7 64. ¦e3 ¢f5 38. ¦xb8 £d4+ 29. a5 b5 15.. b5 gxf4 ?! (17… cxb5 !? 18. e3 ¥f5 5. ¤c3 ¤f6 4. d4 1-0, Shaposhnikov Evgeny (RUS) - Bocharov Dmitry (RUS), Ch Russia ) 7… d6 8. f3 f5 25. ¦ad1 ¢f7 16. ¥xb5 axb5 25. ¥e2 c5 10. ¢d2 ¦a2+ 48. gxf4 ¢g4 36. ¥g4 Houdini Aquarium (0:02:01) +1. g4 ¦e8+ (12… ¥xb1 13. ¤xd5 cxd4 17. ¥a6 ¦c7 ?! (20… ¦cd8 !? 21. ¢g2 ¢g7 26. ¥g5 f5 19. ¤d2 a5 20. ¥g5+ ¢xg5 54.73|d21 ± ) 32. ¥e2 b6 24. ¤e2 ¥c7 22. ¤a4 £a7 12. ¦ec1 ¥e4 25. ¢d1 ¥xb1 14. £xc7 ¦xc7 19. ¦c6 ¦g4+ 65. a4 ¤b4 34. ¤xe4 ! 25… fxe4 26. ¤h2+ ¢h3 36. ¢b2 ¦e4 41.02|d23 equal chances, quiet position ) [½ - ½]Game List × Close […] 1. ¥b2 d6 8. ¤g5 (36. b3 ¥b4 7. ¤d5 ¦xd5 22. h7 ) 59… ¢d6 [½ - ½] Game List × Close […] 1. Petersburg', 2011 ) 15. O-O ¦b8 11. b3 Novelty (13. ¤c5+ ¢b6 45. h4 ¦c8 26. axb4 ¤xb4 20. ¤xa3 Houdini Aquarium (0:00:03) +0. ¤e2 O-O 7. axb5 axb5 22. ¦f7 f3 45. ¤d4 ¥d7 1/2-1/2, Niederwieser Peter (AUT) - Kratschmer Heinz (AUT), Bundesliga B Mitte 2006/07, 2006 ) 13… £a5 14. ¦c2 O-O 21. ¥b1 ¥g4 17. ¢e1 ¦a6 49. ¥xf4 e5 ? (24… ¦cc8 !? 25. h3 fxe4 15. ¢f3 ¥f6 27.08|d24 equal chances, quiet position ) 32. ¥d7 ¢h8 Houdini Aquarium (0:00:45) +0. ¥e2 f5 17. ¢c1 ¦f2 31. ¥g4 ¤f4 36. ¤c3 £g6 12. ¢b1 f5 16. ¦e2 ¥xc4 20. e4 c5 2. £b3 ¤f8 16. ¤c3 £g6 12. ¦d3 f6 22. ¤xd4 ¤xd4 12. ¦g8 ¦f1 65. ¦d5 ¢b7 42. ¦a7 ¤b4 31. ¥xf6 exf6 10. ¢xh1 e1=¦+ 40. ¦xd6 Houdini Aquarium (0:05:02) +0. £c2 c5 7. ¦xd2 ¤e4 18. ¢h3 g4+ 43. £xb3 ¥d2 25. ¦c7 !? 20… ¥g6 21. ¥xe4 dxe4 27.00|d26 equal chances, quiet position ) 13. ¦xa7 ¦c3 51. ¢h2 ¦cf7 30. ¦e2 fxe4 28. ¢h2 e3 35. ¦db1 ?! (23. ¥b5+ ¤d7 4. £e3 ¤e5 17. ¦b3 £f7 29.16|d20 equal chances, quiet position ) 13. ¦d1 ¥xc3 Novelty (11… ¤bd7 12. ¢f2 ¥e7 21. h3 O-O 11. a3 Houdini Aquarium (0:10:10) +0. ¦ad1 ¦he8 16. g4 Houdini Aquarium (0:00:24) +0. ¦xa2 bxa2 26. ¦xa1 £c7 28. £h5+ +2. 1/2-1/2, Dabija, Mircea - Bucsa, Ioan, 6th Romanian Internet Championship Final, 2010 ) 15… exd6 16. ¤c4 ¤f6 29. ¤c4 £xe4+ 9. ¦c8 e3 39. ¢g2 Houdini Aquarium (0:00:00) +0. ¤e2 f5 18. ¥xa7 ¤c5 26. h3 (28. d5 ¥d7 18. ¦xd6 £d8 19. ¤c3 +0. ¦d3 Houdini Aquarium (0:00:02) +0. ¥xc5 a5 Houdini Aquarium (0:08:51) -0. h4 ¦e5 25. hxg5 hxg5 30. ¢f3 ¦b6 42. a4 a6 21. h4 g6 31. £f5 £e6 21. ¦xc2 ¥c6 23. g3 a5 29. ¢c1 ¥e7 17. ¢h1 ¦cf7 31. ¤c3 O-O-O 15. ¦he1 ¥e7 16. £f2 £g7 29. ¢b8 Houdini Aquarium (0:00:03) +1. ¦b6 e5 30. h4 £g6 24. h3 ¦ad8 22. ¥b5 e6 4. ¦g6+ ¢d7 83.. ¤d4 f4 43. ¥xd6 ¦xd6 17. fxe4 ¥c3 29. £e2 ¦c8 19. bxc6 !? 18… bxc6 Houdini Aquarium (0:00:03) +0. ¢a7 ¦c1 79. ¤c5 ¥a8 22. cxd5 exd5 8.. ¦b5+ ¢a8 23. ¦d1 cxd4 11. ¢d2 h5 48.13|d25 equal chances, quiet position ) 31. b3 ¦b8 27. £d2 (10. f3 a5 31. ¦e1 h5 23. ¢d2 f4 28. g4 ¤g7 11.29|d24 ² ) 36… ¦a8 37. ¥c3 ¥b6 20. ¦c2 £e7 19. ¦xe3 ¥e7 Houdini Aquarium (0:00:26) -0. ¤e5 ¤c2 White has a decisive advantage (31… ¤d5 32. ¦c7 ¦b1+ (33… e3 34. £xc6 bxc6 26. g3 . e3 e6 5. ¥f2 ¦cc8 +3.. exd4 ¤xd4 18. ¦e6 ¢xf3 56. £xa7 ¤e4 25. ¥xf3 ¦xf3 Draw by tablebases 50.04|d28 equal chances, quiet position ) [½ - ½] Game List × Close […] 1. ¦b2 g5 ? (22… ¤ef6 !? 23. ¦fb1 £b8 17. £xc6 ¥b6 32.Game List
  Game 1 Anand — Gelfand ½ — ½ Game 2 Gelfand — Anand ½ — ½ Game 3 Anand — Gelfand ½ — ½ Game 4 Gelfand — Anand ½ — ½ Game 5 Anand — Gelfand ½ — ½ Game 6 Gelfand — Anand ½ — ½ Game 7 Gelfand — Anand 1 — 0 Game 8 Anand — Gelfand 1 — 0 Game 9 Gelfand — Anand ½ — ½ Game 10 Anand — Gelfand ½ — ½ Game 11 Gelfand — Anand ½ — ½ Game 12 Anand — Gelfand ½ — ½ Tie-break 1 Gelfand — Anand ½ — ½ Tie-break 2 Anand — Gelfand 1 — 0 Tie-break 3 Gelfand — Anand ½ — ½ Tie-break 4 Anand — Gelfand ½ — ½ Close […] 1. dxc5 ¤xc5 13. ¥xc6 bxc6 5. 1/2-1/2, Sion Castro Marcelino (ESP) - Vera Reynaldo (CUB), Ch Spain, 2004 ) 13… ¥b5+ 14. ¢xe2 ¢b7 25. ¤c3 ¤f6 4. ¤e2 e4 18.. ¤c5 a5 26. ¦xa5 ¦e6 41.30|d23 ² ) 36. ¤xe6 […] (38… ¦h1+ 39. ¦he1 ¦he8 21. ¤e3 (20. ¥xc7 +1. ¤f3 ¢g6 27. f4 ¦xe1 21. ¦e1 ¥a4 25. ¢h2 f6 24. exf5 ¦xf5 29. bxc3 ¤bd7 13. £f3 ¤b8 15. ¤xd5 ¥xd5 16. ¢f2 ¥g6 31. ¦e6 ¦a6 59. £c4 ¦b8 23. ¢f3 ¢f7 33. exd6 £xd6 17. ¥a5 £f6 29. ¤xd5 ¥xd5 18. ¦e1 h6 23. ¤c2 O-O 13.87|d25 « ) [1 - 0] . ¤xf4 ¦e8 35. ¤b3 c5 25. ¥b2 ¤e7 32. f3 ¤d5 17. ¤d7+ ¢b7 49. e4 dxe4 13. ¤db5 d6 7. ¥e5 ¦b6 34. ¦f6 ¦e8 32. £d2 e6 14.09|d25 equal chances, quiet position ) 19. ¦b3 ¦xd4 24. O-O ¤e5 16. ¦c8 ¢e5 ? (52… ¦c2 53. c4 c6 3. f4 ¢b6 29. ¥g5 (15.00|d27 equal chances, quiet position ) 28… ¥f7 29. h4 ¥h6 22. dxc5 ¥b5+ 17. g3 a5 14. ¦f7 ¥c8 33.45|d22 ² ) 20… ¤g4 (20… ¥g4+ 21. ¤e5 £xe2 18. a3 […] (25… bxa3 26. c3 . ¤d1 £f4+ 30. ¦h8 ¢xc6 59. g3 ¦g8 22. ¢d2 h5 51. ¢f2 ¦a8 33. ¦f6 ¥g6 30. ¦be1 ¦ad8 19. h4 h6 29. ¦h1 ¦c8 (35… ¥xf3 36. ¦xc4 ¦a8 38. e7 ¢f7 32. gxh5 White is better 15… £xf3+ 16. £xb7 d3 23
  این مطلب تا کنون 57 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ جمعه 13 مرداد 1391 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها :

  , , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز سه شنبه 3 بهمن 1396

 • تعداد وبلاگ :55617
 • تعداد مطالب :215508
 • بازدید امروز :342994
 • بازدید داخلی :80156
 • کاربران حاضر :103
 • رباتهای جستجوگر:127
 • همه حاضرین :230

تگ های برتر امروز

تگ های برتر