تمامی مطالب مطابق قوانین جمهوری اسلامی ایران میباشد.درصورت مغایرت از گزارش پست استفاده کنید.

جستجو

کانال خرید و فروش پرنده

گلفاند و آناند

  ¢g4 ¦h2 61. b3 ¥b4 7. ¥f6 ¦a7 43. ¥e2 £h4 17. ¥d2 ¥xd2 17. ¦c2 £e7 19. hxg4+ ¢xg4 33.. ¢d2 ¥c6 15. ¢xb1 ¢f4 55. ¦xa2 Houdini Aquarium (0:00:04) +0. ¥d3 ¤d7 15. ¤db5 d6 7. ¥f4 ¦b7 20. ¥xf3 ¤xd4 44. ¥b5+ ¤c6 9. ¢h2 £e5+ 30. c4 b4 24. ¤xe6 […] (38… ¦h1+ 39. ¢xe2 ¥e6 13. ¦e2 fxe4 28. ¥xf6 ¤xf6 21. ¥xf6 ¥xf6 11. ¦fe1 ¦b8 23. b6 ¦a1+ 80. ¦f7 ¥c8 33. ¦f7 f3 45. ¥xf6 exf6 10. ¥d3 h6 14. c4 c6 3.. £e2 ¦c8 19. ¤d2 ¥d6 23. ¥xf4 e5 ? (24… ¦cc8 !? 25. f3 fxe4 (23… ¥d7 !? 24. b3 e5 6. cxd5 c4 23. ¥e5 ¦b6 34. ¤d2 ¦xe3 26. ¤c4 d5 Novelty (8… £xe4+ 9. ¤xb4 axb4 21. ¢d2 f4 28.14|d26 equal chances, quiet position ) 21. £c2 b6 8. ¦h5 ¥xc2 39.37|d22 ² ) 17. ¦c7 ¦e8 39. h3 O-O 11. £d2 (10. ¥g3 (16. ¤e5 +0. ¦a2 ¥f7 Houdini Aquarium (0:01:49) +0. ¥g5 a6 8. ¦xb8 £d4+ 29. bxc3 ¤bd7 13. ¤f3 a6 6. ¥xe4 dxe4 28. ¥e2 ¥e6 9. dxc5 £e3+ 28. ¦g8 ¢d6 82. ¤b5 £e7 18. ¢g2 ¦d2+ 33. ¥b5 e6 4. ¦d1 £d5 29. ¤d5 ¥e7 10. e3 e6 5. £e2 ¥xg3 18.29|d24 ² ) 36… ¦a8 37.42|d19 ² ) 19. ¥xc6 bxc6 5. hxg5 hxg5 30. ¢c4 ¥d3+ 61. ¤xd5 ¥xd5 16. ¥g2 ¥g5 15. ¦c7 !? 20… ¥g6 21. ¦e4 c4 29.10|d27 equal chances, quiet position ) 26… ¦b8 27. ¦xf6+ ¦xf6+ 36. ¤e5 ¦g2+ 50. ¢b8 Houdini Aquarium (0:00:03) +1. ¥xc7 +1.. ¦e6+ ¢h5 28. h6 ¦h5 58. ¤c3 ¤f6 4. ¦xc4 ¦a8 38. b3 ¦d1+ 32. ¤a3 ¤fe8 13. ¥xc6+ bxc6 12. d4 d5 2. ¦fb1 £b8 17. £e2 ¤d7 12. ¥b2 ¤e7 32. ¤c4 ¦e8+ 20. ¦xe3 ¦xg2+ 40. £f3 ¥d7 13. £xd6 ¤xd6 19. fxg5 e5 25.19|d27 equal chances, quiet position ) 24. ¤d5 ¦xd5 22.00|d26 equal chances, quiet position ) 13. c5 ¥b8 14. ¦xc6 ¤e6 42. c4 c6 3. £f3 ¥d7 13. ¥h3 (22. ¥e3 White has the upper hand 21… ¤e4 22. h4 h6 29. Petersburg', 2011 ) 15. ¢d2 h5 48. e4 dxe4 13.08|d24 equal chances, quiet position ) 32. ¦xd2 ¤e4 18. £c2 c5 7. e4 c5 2. ¥f4 ¥e8 23. b3 e5 Rare move 6. ¤e3 ¤f6 10.00|d23 equal chances, quiet position ) [½ - ½] Game List Close […] 1. ¥f4 ¦ac8 17. ¤c5 ¤d5 30. exf4 £h4 18. ¥e2 b6 24. ¢f1 ¥e7 15.48|d24 ± )     A B C D E F   8   7   6   5   4   3   2   1 Close […] 1. £f3 ¤b8 15. d4 d5 2. ¦xe3 ¥e7 Houdini Aquarium (0:00:26) -0. ¢g3 Mate in 34 59… ¦h1 60. ¥b1 ¥g4 17. ¢g2 f5 27. £h5+ +2. ¢h2 ¦xe5 41. d6 ¦a7 15. d5 exd5 13. ¢a5 ¦f5 ? Mate in 37 moves (7-man Lomonosov tablebases) (71… ¥h1 Draw 7-man Lomonosov tablebases ) (71… ¦e7 Draw ) (71… ¦a7 Draw ) 72. ¦xb1 £f6 ? (14… ¤g7 15. exf5 ¥xf5 12. ¢h2 e3 35. ¤e4 h6 23. ¤d7 ! 37… ¢g7 38. ¦b3 ¦e8 26. ¦d7 Houdini Aquarium (0:00:22) +0. ¤d2 a5 20. ¦cd1 ¤bd7 17. ¤xc6 ¦c8 Houdini Aquarium (0:01:16) +0. ¤b5 Houdini Aquarium (0:05:46) +0. ¦xc8+ +2. ¦g8+ ¢d7 77. ¦xd5 ¦ac8 18. ¤f6+ ¢xf6 40.88|d20 ± ) 18… ¤ef6 White is better (18… cxb5 !? 19. ¦xe8 ¥xe8 26. £a4 ¢h8 21. ¦e3 ¢f5 38. ¦xe1 a6 22. g3 ¦g8 22. ¦c5 1/2-1/2 25… […] (25… ¢g6 26. ¢e2 ¦e8+ 32. b4 g5 16. e4 c5 2.32|d29 ² ) 22… £b6 23. ¤f3 ¢g4 Houdini Aquarium (0:00:47) +0. ¥e3 ¤e4 21.09|d25 equal chances, quiet position ) 19. ¥xe2 ¤xe5 19. ¥d6 ¦e8 22. ¦h1 ¦c8 (35… ¥xf3 36. h7 ) 59… ¢d6 [½ - ½] Game List × Close […] 1. ¦e3 ¥e4 44. ¦c7 ¢f4 52. ¥e3 cxd5 14. ¤d5 g5 29. ¦b1 a6 11. ¥d2 g6 28. ¦be1 £h4 20. ¥h3 b3 24. ¥a6 ¦c7 ?! (20… ¦cd8 !? 21. ¦xc7 f6 ?! White has the upper hand (25… ¤df6 26. ¦b6 e5 30. ¤c3 ¥b4 4. c5 ¤bd7 7. ¦g6+ ¢d7 83. ¦ac1 ¥a4 20. bxc3 c5 8. axb6 ¦xb6 16. ¥a3 ¤d5 18. ¤d2 f5 28. ¦de1 g5 23. ¥d3 ¦f7 21.33|d26 ² ) 16… ¦c8 17.. a4 a6 21. ¤e5 (37. ¤xe5 £e7 7.57|d16 « ) 26. ¦f6 ¥g6 30. g4 ¥d4 28. ¥a3 b5 30. ¦e1 ¦h6 25. ¤c5+ ¢b6 45. ¦c8+ ¢f7 37.87|d25 « ) [1 - 0] . ¥xe4 ¤f6 Novelty (14… exd4 15. a4 Houdini Aquarium (0:00:45) +0. ¦f3 ¦xf3 43. ¦b6+ ¢a7 62. d4 cxd4 4. cxd5 exd5 8. ¥d3 O-O 9. ¤f3 c5 7. a3 Houdini Aquarium (0:00:22) +0. ¦ad1 ¢f7 16. ¦h7 ? (59. ¥e3 ¦d7 27.20|d25 equal chances, quiet position ) 16. ¤e2 f5 18. ¤xd5 ¤b6 14. fxe3 ¥g2 23. ¦b1 ¦f7 37. ¦g7+ ¢d8 84. ¤xa6 ¦xf3 44. ¤e6 ¥h6 40. ¦b1 f5 (16… gxf4 17. ¤e2 ¦g8 17. ¦xb8 £d4+ 29. £a8 ¥a5 28. £f5 £e6 21. ¦c7+ ¢h8 37. ¥d7 ¢h8 Houdini Aquarium (0:00:45) +0. ¤c6 ¦b7 26. ¤xe4 ¥f5 […] (25. ¦fd1 ¦ac8 23.15|d25 « ) 34. ¦ec1 ¥e4 25. £b4 ¦e8 . ¢e1 ¦a6 49. ¦d1 £e7 14. 1/2-1/2, Sion Castro Marcelino (ESP) - Vera Reynaldo (CUB), Ch Spain, 2004 ) 13… ¥b5+ 14.30|d23 ² ) 36. b4 axb4 24. £e3 Houdini Aquarium (0:03:03) +0. £xc7 ¦xc7 19. h4 ¥e7 19. ¥e4 ¦c3 47. ¤e4 ¤b4 19. ¥g5 O-O 13. O-O ¤e5 16. ¥e2 £c7 +3. ¥e2 f5 17. O-O ¤c6 10. ¥xb4 cxb4 22. ¦c5 ¢b7 Houdini Aquarium (0:01:57) +0. ¥d3 ¦fd8 15. ¢h2 ¦cf7 30.. ¤e5 ¤c2 White has a decisive advantage (31… ¤d5 32.17|d25 equal chances, quiet position ) 60. ¦g8 ¦f1 65. ¦a2 ¥xc3 26. ¦fa1 ¤c5 22. fxe4 ¥c3 29. £d3 ¥xd5 statistics: 3 games, White wins 100% 17. h4 g6 31. h5 ¦e5 57. ¤c3 ¤f6 4. £xb2 ¦xb2 29. £e3 ¤e5 17. O-O ¥e6 16. ¤xf6+ £xf6 19. ¦xa3 ¢b7 27. f3 ¢f8 29. f3 c5 (3… d5 Anand - Gelfand (2012, game 3) ) 4. a3 Houdini Aquarium (0:10:10) +0. Game 2 of 4 1… c5 2. ¤c3 ¤e4 7. ¤xf5 (20. d4 Novelty (7. gxh5 White is better 15… £xf3+ 16. gxf3 ¦b2+ 42. e3 e6 5. ¢d4 ¥c2 55. £a4 ¦f6 +3. ¤c5 a5 26. ¢g3 ¦xa2 34. exd6 £xd6 17. ¦d1 ¥xc3 Novelty (11… ¤bd7 12. ¦xh4 Draw 7-man Lomonosov tablebases 56… ¦g3 57. ¤c4 £xe4+ 11. ¦e2 Houdini Aquarium (0:00:04) +0. b4 ¦f4 46. ¥xc7 ¥xc7 27. ¤e5 . ¤xe4 fxe4 25. c4 cxd4 15. £c4 !? 22… g6 23. ¦d1 ¦ac8 (12… dxc4 !? 13. ¤d2 ¦e8 13. ¤f4 ¦g3+ 54. dxe5 £xe5 28. ¤d1 £f4+ 30. ¦b5+ ¢a8 23. ¢c3 ¥e8 51.33|d21 « ) 26… ¤g6 27. d5 d6 5. a3 ¦g4 47. ¥b7 ¤b8 23. ¥b4 ¢h7 25. ¥d3 ¤bd7 9. ¦a1 £xb3 28. ¦xf8+ ¦xf8 32. f3 Equal 23… ¥c8 24. O-O dxc4 8. ¤d4 ¦fe8 20. ¢b2 […] (56… ¢f4 57. ¦a1 g6 30. £xb3 ¦xb3 29. ¥e3 ¦d7 […] (25. ¢g2 ¦e3 56. fxg3 ¢g7 22. ¢h2 f6 24. ¤d6 +1. ¤g5 (36. 1-0, Shaposhnikov Evgeny (RUS) - Bocharov Dmitry (RUS), Ch Russia 1-0, 2012 ) 9. £a3 (26. e5 a5 28. ¥b2 b5 19. ¥g4 ¤f4 36. g4 ¤g7 11. ¢xd3 ¦xd5+ 62. ¦b3 ¦xd4 24. ¥xc5 a5 Houdini Aquarium (0:08:51) -0. d4 d5 15. ¤f3 ¤c6 3. ¥b2 a4 39. dxe5 £xe5 28. ¦a5 ¢b7 42. h4 ¦ee2 (31… g4 Houdini Aquarium (0:01:34) +0. ¤c5 ¥a8 22. gxf4 ¢g4 36. ¦g5 ¥f3 69. £g6+ ¢h8 33. ¢c2 ¤d7 16. ¢d1 Houdini Aquarium (0:01:10) +0. hxg5 ¦c2 .. ¦b3 gxh3 Houdini Aquarium (0:00:06) +0. ¤e3 ¤f6 10. exf4 (18. ¦fc1 ¦ab8 (20… ¦c7 21. ¥g3 ¥xg3 21. £a4 ¦f6 33. ¦d1 gxh4 34. ¢c5 ¦g5+ 66. ¤cxd1 ¥b7+ 24. ¢b1 f5 16. c4 g6 3. ¢xe2 ¢b7 25. ¦e1 Houdini Aquarium (0:06:02) +0. ¦e2 ¦a7 58. ¢d1 ¥xb1 14. f4 ¤f3+ 41.00|d26 equal chances, quiet position ) 16. ¤xe4 fxe4 28. b5 gxf4 ?! (17… cxb5 !? 18. e4 c5 2. ¤c3 ¤f6 4. ¤c5 ¢c7 70. ¥xd5 ¥xe3 19. ¤bd2 O-O-O 15. ¥d2 e5 17. £d3 ¥b4 29. ¤a4 £a7 12. £xc6 ¥b6 32. £e2 £xe2+ 10. e4 ¤xc3 7. ¦xc8+ ¥xc8 37. exf5 ¦xf5 20. ¦xa4 ¥xd2 27. exd4 £h5 16. ¥e2 c5 10. £c7 £xc7 25. ¤a3 b5 9. h4 ¥h6 22. ¥f6 g4 32. ¥h4 axb3 45.. axb3 ¦a1+ 47. ¦xd4 ¥c5 13. exd5 O-O 15.71|d22 ± ) 25. ¥c8 ¥c3 34. ¥g5 f5 19. f4 ¦xe1 21. ¤xf3 ¦xf3 75. ¦xa1 g6 26. ¥f2 ¦cc8 +3. ¦xc8 ¦xc8 27. ¤xf4 ¢xf4 42. ¤xc6 £xe4+ 9. h3 Houdini Aquarium (0:00:12) +0. ¦f4+ ¥f6 33. 0-1, Laznicka Viktor (CZE) - Polzin Rainer (GER), Bundesliga 2006/07, 2007 ) 8. dxe6 ¤xe6 22. ¤a4 a5 18. a3 bxa3 29. ¢f1 ¤xc5 29. ¥e2 ¦e8 24. ¢g1 dxc5 18. ¦8b3 ?! Equal (31. ¤d2 ¦ad8 . ¦xd5 ¥g5 21. ¥xh4 ¢f4 53. ¦c1 e5 11. d4 ¤f6 2. ¦xd8+ ¦xd8 25. ¦c3 f5 27.. ¦b7 ¦xb7 32. ¦a5 a6 30. £f3 f5 28. ¦a8 ¦xb3 Houdini Aquarium (0:01:21) +0. ¦c7+ ¢f8 36. c6 ¥d6 26. ¦de1 a4 24. ¦h1 ¦he6 26. ¦d1 ¦xd1 23.. axb5 axb5 22. ¥a5 £f6 29. £xa7 ¤e4 25. ¢e4 ¢e6 44. ¤h4 ¥f7 Houdini Aquarium (0:00:09) +0. cxd5 ¤xd5 6. ¢h7 ¢d7 64. ¦d1 ¤e6 34. d4 ¤f6 2. a5 b5 15. ¦e3 f5 (21… ¥f8 22. ¦d3 Houdini Aquarium (0:00:02) +0. £xa2 […] (27… £xb2 28. £xc6 bxc6 26. ¢f3 ¦b6 42. ¥c3 ¥b6 20. ¤b4 ¥g6 43. d3 ¤f6 14.. £xb7 d3 23. ¦g6 ¢d8 71. ¥xc4 ¥d7 9. a3 ¥a5 10. ¤xb4 £b6 25. ¢b6 ¦b3 76. O-O ¥d7 12. ¦g5 ¤f6 18. ¦c2 O-O 21.20|d25 equal chances, quiet position ) 23… ¦xe8 24.43|d19 ² ) 18. O-O £xa2 13. h5 ¦fd8 24. ¦e1 h6 23. ¥h4 ¥b7 15. ¤e2 e4 18. ¥xd6 ¦xd6 17. ¦a7 ¤b4 31. ¢g2 Houdini Aquarium (0:00:00) +0. ¦xb8 ? (26. f3 ¥b1 50. f3 ¤d5 17. d4 1-0, Shaposhnikov Evgeny (RUS) - Bocharov Dmitry (RUS), Ch Russia ) 7… d6 8. ¦c8 e3 39. ¤c6 ¦xb2 33. ¦d3 ¦e2+ 30.46|d19 ± ) 23. a3 bxa3 20. ¤d3 h4 52.02|d24 equal chances, quiet position ) [½ - ½] Game List × Game List Close […] 1. ¦d3 exd6 18. O-O-O O-O-O 14. ¤f3 a6 Rare move 6. £e3 ¥b7 Houdini Aquarium (0:01:30) +0. ¢d2 h5 51. ¦e6 ¦a6 59. ¥b2 d6 8. ¤f3 ¥g7 5. ¦db1 ¤e4 24. ¥xe5 ¦fd8 20. ¤d4 f4 43. £xb3 ¥d2 25. ¥f3 O-O Novelty (14… ¦d8 15. f4 c5 12. ¥d7 b3 24. ¢g2 b4 31. ¤f4 £f6 18. ¤xg6 hxg6 8. ¥xc4 ¦ac8 14. b3 Novelty (13. ¤d5 . g3 a5 29. ¢f5 ¦h1 62. f4 ¤f7 19. ¤xd4 ¤f6 5. ¤d2 ¥d7 31. h4 ¦e5 25. £e3 ¥f8 30. O-O-O O-O-O 14. ¦a4 Houdini Aquarium (0:00:34) -0. 0-1, Knaak Rainer (GER) - Jussupow Artur (GER), It ) 12. ¤c3 O-O-O 15. ¥g5 h6 18. h3 fxe4 15. ¥xb5 axb5 25. ¦e5 ¥g6 53. £f3 f6 22. ¤xf4 ¦e8 35. c4 c6 3. ¥d2 ¥xe3 19. ¤f5 Houdini Aquarium (0:00:14) +15. ¤e2 O-O 7. ¦a7 ¥d2 31.07|d25 equal chances, quiet position ) 25. ¢f3 ¥f6 27. ¤e5 ¥e8 27.73|d21 ± ) 32.27|d23 ² ) 21. £xd4 £g7 27. ¥e3 ¥f5 18. ¦a7 ¦xe7 40. ¦xd6 £d8 19. ¦xc5+ ¢b8 19. ¦xf8+ !? Houdini Aquarium (0:01:29) ) 31… £xg3+ 32. ¤g3 ¤d7 19. ¤e3 d4 10. ¦xd6 Houdini Aquarium (0:05:02) +0. ¥g3+ ¢f5 46. ¦f1 ¤f6 23. ¦xc8+ ¥xc8 23. ¤f3 d6 3. ¤c3 e6 6. a4 ¥c6 27. ¤c3 £g6 12. exd6 exd6 11. ¤c3 ¥b7 65. £f2 £xf2+ 19. ¤e3 (20. cxd5 ¤b8 18. ¦a6 ¦g5 64. c3 .16|d26 equal chances, quiet position ) 10… f5 11. 1-0, Tancev Zoran (MKD) - Nestorovic D Nikola (SRB), Ch Macedonia, 2009 ) 11… £e7 12. a5 ¦dc7 28. ¦e2 ¥xc4 20. ¥xe4 dxe4 27. ¦xc6 ¦b2 35. ¥g4 Houdini Aquarium (0:02:01) +1. ¤f3 ¢g6 27. ¢h1 ¦cf7 31. £c2 ¥d4 . ¤h2+ ¢h3 34.Game List
  Game 1 Anand — Gelfand ½ — ½ Game 2 Gelfand — Anand ½ — ½ Game 3 Anand — Gelfand ½ — ½ Game 4 Gelfand — Anand ½ — ½ Game 5 Anand — Gelfand ½ — ½ Game 6 Gelfand — Anand ½ — ½ Game 7 Gelfand — Anand 1 — 0 Game 8 Anand — Gelfand 1 — 0 Game 9 Gelfand — Anand ½ — ½ Game 10 Anand — Gelfand ½ — ½ Game 11 Gelfand — Anand ½ — ½ Game 12 Anand — Gelfand ½ — ½ Tie-break 1 Gelfand — Anand ½ — ½ Tie-break 2 Anand — Gelfand 1 — 0 Tie-break 3 Gelfand — Anand ½ — ½ Tie-break 4 Anand — Gelfand ½ — ½ Close […] 1. £d2 e6 14. b3 ¦b8 27. ¤c3 +0. ¤c2 O-O 13. h4 ¦xh4 25. ¢d2 ¦a2+ 48. h5 Houdini Aquarium (0:06:03) +0. g4 ¦e8+ (12… ¥xb1 13. bxc4 f5 21.00|d34 equal chances, quiet position )   8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 A B C D E F G H Tie-break 4 Anand — Gelfand ½ — ½ Close […] 1. ¦he1 ¥e7 16. 1-0, Kopicka Karel (CZE) - Volek Radomir (CZE), Czech League 2007/08, 2008 ) 9. ¤xe4 ¤xe4 14. ¥d3 £a5 14.34|d23 ² ) 22… ¥g4+ 23. ¢a7 ¦a1+ 85. ¤xe4 ! 23… fxe4 24. ¤c3 £g6 12. a3 […] (25… bxa3 26. ¥xf6 gxf6 11. f4 ¤e8 15. ¥d4 g5 35. h4 ¦c8 26. a3 ¥d7 25. ¥e3 a6 10. ¦c1 ¥xc3 29. fxg4 fxg4+ 44. ¦xg3+ ¢h7 33. ¤xe4 fxe4 22. h4 £g6 24. exd4 ¤xd4 18. ¥c2 g5 19.. c4 b4 12. a4 ¤e4 21. ¢c2 £xh1 17. ¦a1 g6 23. ¤ce5 ¤xd4 39.93|d24 ± ) 21. f3 f5 25. ¤ec3 ¤h5 Novelty (7… ¤a6 8. ¤c4 ¤f6 29. £xf3 g5 20. ¦f1 £c7 21. ¦db1 ?! (23.00|d27 equal chances, quiet position ) 28… ¥f7 29. ¤a4 ¤e4 (21… ¦xc2 !? 22. ¥xf6 !? 16… gxf6 17. £a4 £e8 24. ¤c4 h5 33. ¦e1 h5 23. ¦d2 b6 28. ¢f2 ¦c8 30. ¦g7+ ¢b8 64. 1/2-1/2, Lenic Luka (SLO) - Rublevsky Sergei (RUS), Ch Europe, 2011 ) 15. ¤f2 ¤e4 31. ¦f6 ¦f5 61. 1-0, Jakubowski Krzysztof (POL) - Bobras Piotr (POL), Extra League 2009/10, 2009 ) 18… ¤a6 (18… bxa3 !? 19. £e2 ¥c6 11. h3 ¦ad8 22. ¢xg4 h5+ Houdini Aquarium (0:00:02) +299. ¥b2 ¦c8 17. d4 d5 2. ¦c3 White is slightly better 32… ¥b7 33. ¤d6+ ¥xd6 23. ¤xe5 £e7 7. ¤c7 ¦f8 26. ¢h1 ¤c6 16. ¦b2 g5 ? (22… ¤ef6 !? 23. ¦b8 ¦xa2 38. c4 c6 3.88|d32 « ) 37… e2 38.15|d29 equal chances, quiet position ) 20… ¤xf5 21. ¥xb5 ¤df6 19. gxf3 ¢g8 46. ¦xd1 ¥d7 20.. ¦xd7 £xd7 20. a4 ¥c6 31. £xc6 £c7 18. fxe4 a6 16. ¢g2 ¢g5 48. ¢h1 ¦d2 41. ¥h4 ¥xf3 19. e5 £a5+ 6. ¢xf2 b5 20. ¥xa7 ¤c5 26. ¤d5 ¦g5 58. £c2 (23. ¥d3 £f8 20. ¥h6 +1. ¥h3 . dxc5 ¥b5+ 17. £d2 exd4 26. ¦ad1 ¦he8 16. ¤c3 e5 6. g3 ¥c7 25. ¤h4 ¥g6 7. ¤c4 £xe4+ 9. g3 ¢b6 28.. ¤d7+ ¢b7 49. O-O ¥d6 10. ¥xf6 gxf6 11. £e2 ¤xd5 20. ¥xf6 ¢xf6 37. c4 g6 3. dxe5 ¤b4 42. ¦b3 £f7 29. ¤a6+ ¢a8 27.68|d26 ± ) [1 - 0] Game List × Game List Game 1 Anand — Gelfand ½ — ½ Close […] 1. b4 £a4 Houdini Aquarium (0:07:07) +0. ¢g1 ¦c3 54. ¤xd5 cxd4 17. ¦c2 ¤bd7 20. ¢f3 ¦dd8 21. ¢g7 ¦g1+ 66. ¤xd5 ¦xd5 18. ¦xc3 ¦d4 1/2-1/2 30… […] (30. ¤c4 ¥e6 22.28|d26 ² ) 15. ¥xc3 £a6 10. ¦xc8 ¦xc8 Houdini Aquarium (0:08:28) +0. O-O £b8 (15… ¥f4 !? 16. ¦he1 ¦he8 21. f4 ¢b6 29. ¢f2 ¦a8 33. ¦xa1 £c7 28. ¢xe2 ¥b7 11. ¤f4 £c7 15. ¤f3 ¤c6 3. ¦b8 […] (77… ¦c3 78. cxd5 exd5 13. ¦xa3 ¤d7 21. ¤e6+ ¢c8 73. ¦h6 ¥g4 (59… ¥g6 60. h4 £c6 23. g3 ¦a8 28.16|d22 « ) 23… gxf4 24.04|d28 equal chances, quiet position ) [½ - ½] Game List × Close […] 1. ¢c1 h4 52. ¤cd5 ¤xe3 22. ¢xe2 f6 13. ¦a7 h5 43.78|d21 ± ) 26. c6 ¦c1+ Draw ) 53. £b3 ¤f8 16. 1/2-1/2, Riazantsev Alexander (RUS) - Matlakov Maxim (RUS), Match 'Moscow-St. dxc5 £a6 27. ¥xe5 ?! (25. h3 (28. dxe5 ¤xe4 16. ¥c5 h5 22. ¦b5+ ¢a8 40. ¥xc5 ¦d8 16.16|d20 equal chances, quiet position ) 13. ¥b2 d6 8. £e2+ £xe2+ 12. b5 ¥f5 59. ¤d4 ¥d7 1/2-1/2, Niederwieser Peter (AUT) - Kratschmer Heinz (AUT), Bundesliga B Mitte 2006/07, 2006 ) 13… £a5 14. £c3 g6 27. ¥xf3 ¦xf3 Draw by tablebases 50. ¥d2 ¤xc3 8.01|d27 equal chances, quiet position ) [½ - ½] Game List Close […] 1. h4 ¦a3 55. ¦f5 ¥g4 24. ¢h1 ¦cf7 31. ¥a6 Houdini Aquarium (0:00:04) +0. ¦he1 ¢f7 14. ¥xc5 ¦xc5 27. ¥xd5 ¤xd5 17. ¢f1 ¦he8 17. ¦d1 cxd4 11. ¦c1 cxd4 11. a4 ¤b4 34. ¥g5 (15. ¦a3 ¥c1 30. ¦c4 ¤f6 16. axb4 ¤xb4 20. ¤c3 d5 4. g3 ¢e7 32.. ¦e6 ¢xf3 56. ¦xa2 bxa2 26. ¥xd7+ ¥xd7 9. £xd6 ¦d7 17. exd4 ¥d6 12. ¤f3 a6 6. £f2 £g7 29. g3 ¤g7 24. ¤d2 f5 23. ¥g5+ ¢xg5 54. ¦b1 ¥e5 26. ¤f3 Houdini Aquarium (0:05:49) +0. ¥xc6 bxc6 5. £c2 Novelty (11. ¦xe8 (23. ¥h3 Houdini Aquarium (0:00:14) -0. ¦xc8+ ¢h7 36.15|d27 equal chances, quiet position ) 24.. ¦d2 ¥xc3 17. ¦c5 h5 38.02|d23 equal chances, quiet position ) [½ - ½]Game List × Close […] 1.13|d25 equal chances, quiet position ) 31. e3 e6 5. ¥d3 d5 6. ¦e1 ¥a4 25. ¤xd4+ ¢a6 30. c6 ¢d6 54. ¤c5 ¥b5 24. ¦g6 ¥f3 63. O-O-O f5 14. ¥e2 ¦f2 35. ¦fd1 ¦xa1 27. ¦ad1 ¦xd1 19. a4 ¦b8 11. ¦e6 Houdini Aquarium (0:00:03) +0. e7 ¢f7 32. bxc6 !? 18… bxc6 Houdini Aquarium (0:00:03) +0. ¥xb5 ¤ef6 20. ¤xe4 ! 25… fxe4 26. d5 £a5 10.. ¦f1 g4 20. e3 O-O 5. ¢e1 ¥f3 22. ¦be1 ¦ad8 19. ¢h2 ¤f3+ 49. exf5 ¦xf5 29. ¦a5 f6 26. ¦c7+ ¢h6 45. a3 Novelty (18. dxc6 £xc6 19. ¤e5 £xe2 18. ¤xe4 ! 26… fxe4 27.39|d22 « ) 25… ¤xe5 ?! (25… ¤exc5 26. O-O ¦b8 11. g3 a5 14. e3 ¥f5 5. ¥f4 ¦d7 16. ¤xe3 (22. d4 d5 2. ¤e2 ¥c7 22..19|d28 equal chances, quiet position ) 22. gxf5 ¤xf5 18. dxc5 dxc5 14. ¦xa7 ¦c3 51. £f2 […] (17… ¤c6 18. ¦xh4 ¥f5 38. ¤f3 ¤c6 3. ¦e6 ¦e8 (30… a4 Houdini Aquarium (0:00:48) -0. ¢f1 f6 24. ¤xd5 ¥xd5 18. dxc5 ¤xc5 13. ¥d2 c5 10. ¦h5 ¦xa3 56. ¦b2 £e7 26. d4 ¤gf6 5. h4 £h7 30. ¤xa3 Houdini Aquarium (0:00:03) +0.45|d22 ² ) 20… ¤g4 (20… ¥g4+ 21. ¢c4 ¥f3 66. ¦g1 ¥h3 13. e4 Tie-break. g3 . £g4 £e5 20. d4 ¤f6 2. 1/2-1/2, Dabija, Mircea - Bucsa, Ioan, 6th Romanian Internet Championship Final, 2010 ) 15… exd6 16. e6 ¥xc3 31. ¥d3 ¦e5 20. ¤e5 ¤xc5 26. e6 ¤d5 44.39|d26 ² ) 23… g5 ? White is better (23… ¤df6 24. ¢c3 ¦e3+ 43. ¤e3 ¥c8 22. b3 O-O 16. £e2 £xe2+ 12. ¤xd4 ¤xd4 12. ¥g5 ¥f6 9. cxb6 ¤xb6 Novelty (8… £xb6 9. ¥a2 ¦ae8 16. ¢a7 ¦c1 79. ¦xf8+ ¦xf8 32.. ¢b2 ¦e4 41. ¦fe1 ¦fd8 Houdini Aquarium (0:07:05) +0. ¥xe5 ¤xe5 27. ¦b5+ ¢a8 39. b3 ¥b5 30. ¦xa5 ¦e6 41. ¤d4 ¦f8 74. ¦f6 ¦e8 32. ¥f4 ¥d6 White is slightly better (15… ¤f6 !? 16. ¦db1 £h7 28. ¢b7 ¦b1 81. a3 ¦e1+ 40. ¦d1 ¦h6 24. ¦h8 ¢xc6 59. ¤f3 ¤f6 4.00|d29 equal chances, quiet position ) 35. ¤b3 c5 25. ¢h2 £e5+ 30. ¢f2 ¥e7 21. ¢h3 g4+ 43. ¢g2 ¥d4 35. ¦xh4 ¦e4 37. e4 ¥g7 6. c4 Houdini Aquarium (0:00:16) +0. f5 g5 14.30|d24 ³ ) 22. ¤a5 ¥xg2 12. b3 ¥c6 . ¥c6 ¦a2 (24… ¦xa1 25. ¢xh1 e1=¦+ 40. ¢f3 ¢f7 33. ¥b5+ ¤d7 4. ¦e1 ¢f7 27. ¥e2 ¤c7 9. ¦e5 £f6 22. ¤h5 £d8 20. ¢b4 ¦d5 67. £g3 ¤f4 31. ¦xc2 ¥c6 23.. ¢f2 ¥g6 31. bxc6 bxc6 20. ¢g6 ¦g1+ 63. ¥b5 e6 4. ¢c1 ¦f2 31. ¤b3 ¦xe2 24. ¥d2 ¤bd7 8. ¥xd5 ¦c2 46. cxd5 cxd5 12. f3 a5 31. £f2 ¢h7 27. ¤c3 b5 20.03|d25 equal chances, quiet position ) . ¤a4 ¦f7 68. d5 ¥d7 18. ¢h8 ¦f1 67. £c4 ¦b8 23. ¥xe7 ¦xd5 17. ¢c1 ¥e7 17. ¤f3 f4 (34… ¢g4 35. exf5 ¦xf5 28. ¢e2 ¤e4 25. ¤h2+ ¢h3 36. ¤d5 a6 41. g3 ¥f8 25. fxe4 ¦b3 27. ¢g2 ¢g7 26. ¦xb1 ¤g7 14. ¢c4 ¦e5 63. ¢b4 ¥d5 67. ¦b2 N (13. ¤e5 £c7 20. ¦d3 f6 22. ¦c6 ¦g4+ 65. hxg3 £d6 19. ¥xb7 ¢g7 33. g4 Houdini Aquarium (0:00:24) +0.. ¦h3 ¥xf4+ 41. ¦c7 ¦b1+ (33… e3 34. ¦e1 ¥xe4 26. c4 e6 3. O-O ¥d6 10. £e2 ¦f8 29. ¦a2 ¦b4 18. ¦d5 ¢b7 42. ¦c8 ¢e5 ? (52… ¦c2 53
  این مطلب تا کنون 57 بار بازدید شده است.
  ارسال شده در تاریخ جمعه 13 مرداد 1391 [ گزارش پست ]
  منبع
  برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,

آمار امروز جمعه 3 آذر 1396

 • تعداد وبلاگ :55488
 • تعداد مطالب :174767
 • بازدید امروز :141386
 • بازدید داخلی :9628
 • کاربران حاضر :168
 • رباتهای جستجوگر:81
 • همه حاضرین :249

تگ های برتر